ÁO WAVE RSX 110

ÁO WAVE RSX 110

1. Wave RSX 110 – KWWJ ( sản xuất năm 2009 ) 

1.Nắp trên tay lái 130.000
2.Nắp trước tay lái 220.000
3.Nắp sau tay lái 178.880
4.Chắn bùn A trước 250.000
5.Chắn bùn B trước 60.610
6.ốp ống yếm trước 113.190
7.ốp ống yếm sau 43.450
8.ốp trung tâm phải 90.640
9.ốp trung tâm trái 90.640
10.ốp ống yếm phải 105.270
11.ốp sườn phải 111.760
12.ốp sườn trái 111.760
13.ốp ống yếm trái 105.270
14.ốp sườn sau phải 14.520
15.ốp sườn sau trái 14.520
16.ốp trước 280.280
17.Nắp dưới ốp trước 51.700
18.Nắp trên ốp trước 108.680
19.Chắn bùn sau 89.320
20.ốp trung tâm 19.910